GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda siz gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemekteyiz. ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi hissedarları ve personelleri, tedarikçi ve personel adayları ile ziyaretçileri olarak, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan haklarınız hakkında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Veri Toplama Yöntemi ve Veri İşleme Şartı

Kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir:

 • Şirketimiz tarafından bağlı olduğumuz Naksan Holding ve Holding’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının ürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması,
 • Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimiz ve Naksan Holding ve bağlı diğer şirketler tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimiz ve Naksan Holding ve bağlı şirketler arasında iletişimin kurulması ve işbirliğinin sağlanması amacıyla,
 • Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, işletme sahalarımızda, araçlarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,
 • Kutlama, etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, şirketimiz ve Naksan Holding ve bağlı şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimize, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamusal nitelikteki kuruluşlara ulaştırılması, teslim edilmesi, hukuki, ticari ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Bu çerçevede;

 • Şirketimiz ile Holding ve bağlı şirketler arasında işbirliği oluşturulması amacıyla Holding ve bağlı şirketlerine,
 • Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına,
 • Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla adli mercilere ve diğer kamu kurumlarına,
 • Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve diğer iştirak şirketlere,
 • İletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla Holding ve bağlı şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılmaktadır.
 • Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla irketimiz ve Holding ve bağlı şirketlerin yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Holdingve bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Şirketimiz ile Holding ve bağlı şirketlerin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Holding ve bağlı şirketlerin ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Şirketimiz ile Holding ve bağlı şirket çalışanlarına sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Şirketimiz ile Holding ve bağlı şirketlerin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,
 • Şirketimiz ile Holding ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Holding ve bağlı şirketlerine ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verileri Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.
Bu çerçevede ilgili kişilerin yazılı ve sözlü başvuruları ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kişisel başvurular ile, görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile, sosyal medya araçları ile, çağrı merkezine yapılan başvurular ile, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile Holding ve bağlı diğer şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazışmalar ile kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

4. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, şirketin 4.Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cad. No:3 Şehitkamil - GAZİANTEP kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle), ya da bu adrese noter marifetiyle yapılacak yazılı başvuru ile başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurunuz, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.

Başvuru formuna burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.